ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสำหรับพืชสวนแนนผสมผสาน

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันต้นไม้และพืชแบบผสมผสาน ต้องใช้ปริมาณน้ำที่ไม่เท่ากัน ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยถ้าพืชบางชนิดนั้นได้รับน้ำมาเกินไปก็จะทำให้พืชนั้นตายได้ หรือถ้าหากพืชบางชนิดนั้นได้รับน้ำที่น้อยเกินไปก็จะทำให้พืชนั้นไม่เจริญเติบโต รวมถึงการออกดอก ออกผล ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การรดน้ำต้นไม้ให้ถูกวิธี พืชแบบผสมผสานต่างๆ จึงจะเจริญเติบโตนั้นก็จะมีปัจจัยที่สำคัญอยู่หลายปัจจัยที่จะนำมาเป็นเงื่อนไขในการรดน้ำต้นไม้ในที่นี่ได้นำเอา ความชื้นในดิน มาทำการพิจารณาในการรดน้ำต้นไม้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
เพื่อพัฒนาผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถนาไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัดและปลอดภัย เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้หลักบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี ในการสร้างผลงาน โครงการ/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
เพื่อเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ออกสู่สังคม
ใช้งานได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ขจรฤทธิ์กานต์ กุลพัทธ์สรอุตสาหกรรม
2นาย พงศ์อมร หมื่นไธสงอุตสาหกรรม
3นางสาว พภัสสรร์ ทองแป้นอุตสาหกรรม
4นางสาว อัจชิรา เพชรโชติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมศักดิ์ เพชรสงค์ปวช.
2นาย ธีรพัฒน์ สุขแก้วปวช.
3นาย พงศธร ทองรักจันทร์ปวช.
4นาย นราธิป ศรีอ่อนปวช.