เครื่องตัดหัวเมล็ดเหรียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ประภักสร ชลธารสามัญ
2นาย บรรจง มณีรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย ชัยรัตน์ พงศ์ทองเมืองอุตสาหกรรม
4นาย นริศ บุรินทร์โกษฐ์อุตสาหกรรม
5นางสาว สุภาวลักษณ์ พุทธิสุทโธอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศาสตราวุธ ใจมั่นปวช.
2นาย ธีรภัทร ซังปานปวช.
3นาย รัฐภูมิ ชุมเกตุปวช.
4นาย สิทธิชัย ไชยวิเศษปวช.
5นาย อธิป ปันตะปวช.
6นาย ฐานวุฒิ ชูแก้วปวส.
7นาย สุวรรณฤทธิ์ จิตเขม้นปวส.
8นาย กรีเทพ ดอนณรงค์ปวส.
9นาย รัฐภาค ด้วงปานปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องตัดหัวเมล็ดเหรียงเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องตัดหัวเมล็ดเหรียงและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องตัดหัวเมล็ดเหรียง ผลการวิจัยมีดังนี้ เครื่องตัดหัวเมล็ดเหรียงภายในเวลา 1 นาที ตัดเมล็ดเหรียงได้เฉลี่ย 30.2 เมล็ด และตัดเมล็ดเหรียงไม่ได้เฉลี่ย 0 เมล็ด คิดเป็น 100% ของเมล็ดเหรียงที่ตัดได้การประเมินลักษณะทางกายภาพของเครื่องตัดหัวเมล็ดเหรียงโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.58)และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องตัดหัวเมล็ดเหรียงในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะเครื่องตัดหัวเมล็ดเหรียงประดิษฐ์จากเหล็กกล้ากันสนิมมีความแข็งแรง ความปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน ขนาดตัวเครื่องมีความสูง 42 เซนติเมตร กว้าง 24 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร คุณสมบัติของเครื่องตัดหัวเมล็ดเหรียงออกแบบให้มี 5 ขนาด ที่แตกต่างกัน สามารถตัดเมล็ดเหรียงได้ 2 เมล็ดต่อครั้ง โดยมีคมตัดเป็นตัวตัดหัวเมล็ดเหรียง และมีมอเตอร์ขนาด 25 วัตต์เป็นแรงขับเคลื่อน
ประโยชน์ช่วยลดระยะเวลาในการตัดหัวเมล็ดเหรียงของเกษตรกรให้สั้นลงเครื่องตัดหัวเมล็ดเหรียงมีความปลอดภัยสูงกับผู้ที่ใช้งาน และเครื่องตัดหัวเมล็ดเหรียงบำรุงรักษาได้เอง อุปกรณ์ที่ใช้สร้างเครื่องไม่สลับซับซ้อน