อุปกรณ์ หยิบ ตัด อเนกประสงค์ (Multi purpose Scissors)

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคสินค้าประเภททอดและผัดผักต้องหั่นเป็นชิ้น เช่น ไส้กรอก ผัดผัก เป็นต้น สินค้าประเภทนี้ ผู้ขายหรือผู้บริโภคจำเป็นต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วคีบใส่ถุง ให้แก่ผู้ซื้อ ในการหั่นผู้ขายอาจจะใช้มีด กรรไกร หรืออุปกรณ์อื่น หลังจากหั่นเสร็จ จึงใช้คีมคีบใส่ถุงอีกครั้ง ผู้ขายจะต้องใช้เครื่องมือ จำนวน 2 ชิ้น ในการทำงานทุกครั้ง จึงทำให้เสียเวลา ในการบริโภคหรือจำหน่ายสินค้า ทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อรอนาน อาจจะทำให้ไม่พอใจทำให้ยอดขายอาหารประเภทนี้ลดลงได้ ผู้วิจัย จึงได้คิดค้น “อุปกรณ์ หยิบตัด อเนกประสงค์” ขึ้นมา โดยออกแบบให้สามารถตัดและหยิบวัตถุได้ในอันเดียวกัน มีความสะดวกในการใช้งาน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ของผู้อุปโภคสินค้าต่อไปในอนาคต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงสร้างทำจากวัสดุสเตนเลส ปากสองข้างออกแบบให้มีคมตัดและปากจับวัตถุ อยู่ในชิ้นเดียวกัน ใช้มือจับ ดึง
เข้า-ออก ให้ใบมีดเข้าตัดหรือหยิบวัตถุต่าง ๆ เช่น ไส้กรอก ผัก ผลไม้ ลักษณะรูปทรง ผู้วิจัยได้ออกแบบให้
เหมือนกรรไกรและคีมจับทั่วไป เพื่อให้ใช้งานได้สะดวก สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย
ได้รูปแบบเครื่องมือที่ใช้ในการหยิบ ตัด วัตถุ แบบใหม่, เพิ่มความพึงพอใจในการหยิบ ตัด วัตถุต่างๆ และ
ลดการเกิดอุบัติเหตุในการหั่นวัตถุต่างๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิรนันท์ เสนีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว วิภาวี พูลแจ้งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุตาวรรณ นิ่มเกียรติวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว จารุวรรณ มหารัชพงศ์สามัญ
5นาย สมชาย ไชยบุตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นัทธ์ชนัน ไชยบุตรปวช.
2นาย คณพศ บุญสบปวช.
3นางสาว กมลเนตร มิตรเมืองปวช.
4นางสาว วิรากานต์ เจ้าสวนปวช.
5นางสาว ศศิธร ไชยสงค์ปวช.
6นางสาว ศิริรัตน์ สุดล้าปวช.
7นางสาว สุพัตรา วงทสินทร์ปวช.
8นางสาว ทัจฐนีย์ เกิดสุขปวส.
9นางสาว ทวิสุจิตา คงศาลาปวส.
10นางสาว กชกร ซุ่นเสียงปวส.