เครื่องเหลาไม้ปักแนว

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษากระบวนการประดิษฐ์เครื่องเหลาไม้ปักแนว 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องเหลาไม้ปักแนว 3)เพื่อต่อยอดไปสู่การประดิษฐ์เพื่อการจัดจำหน่ายในอนาคต ผลการวิจัยพบว่าเครื่องเหลาไม้ปักแนวประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้หลักการทำงานของกบเหลาดินสอในการเหลาไม้ปักแนวให้แหลม ผู้ใช้งานเครื่องเหลาไม้ปักแนวมีความพึงพอใจต่อการใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.52 และเครื่องเหลาไม้ปักแนวสามารถต่อยอดไปสู่การประดิษฐ์เพื่อการจำหน่ายได้ในอนาคต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเหลาไม้ปักแนวสำหรับชาวสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา เป็นเครื่องเหลาไม้ให้แหลมก่อนนำไปปักแนวเพื่อเตรียมการเพาะปลูก เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เฉลิมพงษ์ ปั้นทองอุตสาหกรรม
2นางสาว อัญชลี เขาพรงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นาย พัฒนา หมื่นศรีอุตสาหกรรม
4นาย ชนม์สวัสดิ์ อินนุรักษ์อุตสาหกรรม
5นางสาว จารุวรรณ เรืองมากสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐภรณ์ เพชรคงปวช.
2นางสาว อรวรา ทองสายปวช.
3นาย พันกวี ตรีรัตนพันธ์ปวส.