รีโมทอเนกประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ชื้นนี้สร้างมาเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถสั่งงานได้พร้อม ๆ กันจำนวน 4 ช่อง โดยกระบวนสร้างจะใช้หลักการทำงานของการสื่อสารแบบทางเดียว หรือ การส่งสัญญานแบบดิจิตอลขั้นพื้นฐาน แบบ ASK ความถี่ 433 MHz และความถี่ 315 MHz โดยการเข้ารหัสจำนวน 16 บิท การสื่อสารเป็นแบบดิจิตอลขั้นพื้นฐานมาสร้างเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแบบง่าย ๆ การประเมินความพึงพอใจต่อผู้ทดลองใช้รีโมทอเนกประสงค์ ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ ครู และนักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 20 คน ในปีการศึกษา 2561 ผลการวิจัยสรุป การใช้รีโมทอเนกประสงค์ มีการใช้งานง่าย และสะดวก ไม่ยุ่งยาก จปรากฏว่าผู้ทดลองใช้มีระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รีโมทอเนกประสงค์เป็นสิ่งประดิษฐ์พร้อมใช้งานที่สามารถต่อใช้งานได้ง่าย ไม่มียุ่งยาก โดยสถานะในการต่อใช้งานมี 2 สถานะคือสภาวะปกติที่ไม่มีไฟฟ้าสวิทซ์จะต่อตลอดเวลา และอีกสถานะหนึ่งก็คือต่อวงจรตามคำสั่งของรีโมท มีคุณลักษณะเด่น คือจะคงสถานะเดิมเอาไว้ถึงแม้ว่าไฟฟ้าจะดับ
รีโมทอเนกประสงค์เป็นสิ่งประดิษฐ์พร้อมใช้งานที่สามารถต่อใช้งานได้ง่าย ไม่มียุ่งยาก โดยสถานะในการต่อใช้งานมี 2 สถานะคือสภาวะปกติที่ไม่มีไฟฟ้าสวิทซ์จะต่อตลอดเวลา และอีกสถานะหนึ่งก็คือต่อวงจรตามคำสั่งของรีโมท มีคุณลักษณะเด่น คือจะคงสถานะเดิมเอาไว้ถึงแม้ว่าไฟฟ้าจะดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเมธ มามาตย์อุตสาหกรรม
2นาง สุภาภรณ์ เนียมรุ่งอุตสาหกรรม
3นาย ยุทธวิธ ชูสวนอุตสาหกรรม
4นาย อภิชัย งดงามอุตสาหกรรม
5นาง อุบลรัตน์ มณีมัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูธเนศ หลีซี่ปวช.
2นางสาว พรภิรมย์ ปากลาวปวช.
3นาย สิทธิกร สิงหบำรุงปวช.
4นาย ทศพร สีห์พิทักษ์เกียรติปวช.
5นาย อรรถกร พูลเพิ่มปวช.
6นาย รชต โพชากรปวช.
7นาย อนันต์ สี่ห้าแสนปวช.
8นางสาว อัญมณี สุวรรณสังข์ปวช.
9นาย ธีรภัทร เกตุประกอบปวช.
10นาย เดชา เรืองแก้วปวช.