ชุดรับออเดอร์จากวัสดุเหลือใช้

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ชุดรับออเดอร์จากกระดาษเหลือใช้ มีวัตถุประสงค์ในการนำกระดาษเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำกระดาษหรือนิตยสารที่ไม่ใช้แล้ว แต่ยังคงมีสภาพดีอยู่มาประดิษฐ์ชุดรับออเดอร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดขยะและการรณรงค์ให้ผู้คนหันมาสนใจในประโยชน์ของขยะมากขึ้น นอกจากนี้ชุดรับออเดอร์ สามารถเป็นแนวคิดในการสร้างรายได้ ตรงตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า การนำกระดาษเหลือใช้มาทำเป็นชุดรับออเดอร์ ผลปรากฏว่าสามารถนำไปใช้ได้จริง มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานได้สะดวก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับออเดอร์ในร้่านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ
1. เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากกระดาษที่เหลือใช้
2. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และเป็นอาชีพเสริม
3. เพื่อเป็นการลดปัญหาโลกร้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เต็มดวง เสรีศรีรัตน์สามัญ
2นางสาว รุสณี มามะเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
3นาย สิธยา ศานติประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปรางค์เนตร สุขสมขันธ์ปวช.
2นางสาว ซารีฟะ แวจือแรปวช.