ก้อนดับกลิ่น

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ก้อนดับกลิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีดับกลิ่นเหม็นจากตู้รองเท้า และเพื่อศึกษากลิ่นหอมของผลไม้ที่เหมาะสมในการทำก้อนดับกลิ่นจากโดยใช้ผลไม้ ได้แก่ มะกรูด โดยสูตร น้ำสมุนไพร (น้ำมะกรูด 200 มิลลิลิตร , ผงเปลือกไข่ 100 มิลลิลิตร , แป้งมัน 150 กรัม และทำการผลสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดับกลิ่นเหม็นในตู้รองเท้า ผลการทดสอบพบว่ามะกรูดผสมกับผงถ่านมีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นและก้อนดับกลิ่นจากมะกรูดให้ความหอมในระเวลามากกว่า 2 สัปดาห์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ก้อนกับกลิ่นสามารถดับกลิ่นอับ และไล่แมลง ไล่มดได้
1. ทำให้ทราบว่าก้อนดับจาก มะกรูด มีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นได้ดีที่สุด
2. การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และลดการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำไม้มาเป็นก้อนดับกลิ่น
3. ความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยการลดปริมาณขยะและยังทำเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เต็มดวง เสรีศรีรัตน์สามัญ
2นางสาว พาตีเม๊าะ ดะแซลูกจ้างทั่วไป

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุธาทิพย์ มูลแมงปวช.
2นางสาว ซูฮัยลา บานุงยามิงปวช.