สบู่เหลวแกนสับปะรด

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ1.สร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพสามารถนำไปถ่ายทอดฝึกอบรมวิชาชีพได้ตรงตามความต้องการของชุมชน 2.นำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดผลประโยชน์ สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน 3.เพิ่มมูลค่าให้แก่แกนสับปะรดที่เหลือใช้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าเฉลี่ยและร้อยละผลการวิจัยมีดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 75 เป็นเพศชายร้อยละ 25 จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้สบู่เหลวจากแกนสับปะรด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.34 อยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สบู่เหลวจากธรรมชาติ ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกอย่างอ่อนโยน ล้างออกง่าย คงความชุ่มชื่น ให้ผิวไม่แห้งตึง ให้ผิวอ่อนนุ่มน่าสัมผัส พร้อมกลิ่นหอม ให้ความรู้สึกสดชื่นทุกครั้งหลังใช้
ใช้ชำระล้างร่างกาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ปวีณา ลีลาประศาสน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว วรรณิศา บุตรหลังอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว วนัญชนา เชิงดีสามัญ
4นาง จิรวรรณ นบนอบสามัญ
5นางสาว ปิยะมาศ ชำนาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิจิตตรา ค้ามากปวช.
2นางสาว รัชนีกร ชูกูลปวช.
3นางสาว ฟารีดา ใจเหล็กปวช.