เครื่องดูแลน้ำในสวนทุเรียน

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. จากการศึกษาเปรียบเทียบการใช้งานของเครื่องดูแลน้ำในสวนทุเรียน ที่คณะผู้จัดทำประดิษฐ์ขึ้น ปรากฏว่าเครื่องดูแลน้ำในสวนทุเรียน ที่คณะผู้จัดทำได้ประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีการใช้งานได้สะดวก มีอัตราการตายของต้นทุเรียนลดลง ช่วยเพิ่มผลกำไร และลดต้นทุนการปลูกทุเรียน 2. จากการศึกษาความพึงพอใจของการใช้งานเครื่องดูแลน้ำในสวนทุเรียน ที่ผู้จัดทำประดิษฐ์ขึ้น โดยการให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน ทดลองใช้ ปรากฏว่าผู้ทดลองใช้มีระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจหลักการทำงานมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาโครงสร้างมีความแข็งแรงทนทานเคลื่อนย้ายสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.55 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องดูแลน้ำในสวนทุเรียน ออกแบบให้สามารถเช็คความชื้นในดิน และตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ มีความสะดวกในการใช้งาน เหมาะกับการนำไปใช้ในการปลูกทุเรียน มีสถานะแสดงระดับความชื้นในดินได้
ได้อุปกรณ์เครื่องดูแลน้ำในสวนทุเรียนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มผลกำไร และลดต้นทุนในการปลูกทุเรียน ส่งเสริมชาวบ้านในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการปลูกทุเรียน และสามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อการจำหน่ายได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเมธ มามาตย์อุตสาหกรรม
2นาง อุบลรัตน์ มณีมัยอุตสาหกรรม
3นาย ยุทธวิธ ชูสวนอุตสาหกรรม
4นาย อภิชัย งดงามอุตสาหกรรม
5นาย ปวิช หละเขียวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทศพร สีห์พิทักษ์เกียรติปวช.
2นาย อรรถกร พูลเพิ่มปวช.
3นาย เดชา เรืองแก้วปวช.
4นาย สิทธิกร สิงหบำรุงปวช.
5นาย ภูธเนศ หลีซี่ปวช.
6นาย ธีรภัทร เกตุประกอบปวช.
7นางสาว พรภิรมย์ ปากลาวปวช.
8นางสาว อัญมณี สุวรรณสังข์ปวช.
9นาย รชต โพชากรปวช.
10นาย อนันต์ สี่ห้าแสนปวช.