ปลั๊กสารพัดนึก (AOP)

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดต้นแบบปลั๊กสารพัดนึกโดยใช้ไมโครคอลโทรเลอร์เป็นตัวควบคุมหลัก การสร้างชุดปลั๊กไฟสารพัดนึกนี้นำไปใช้กับบุคคลทั่วไปและแก้ปัญหาสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตัวเองหรือเดินได้ไม่สะดวก ปลั๊กไฟสารพัดนึกแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ Hardware เป็นการสร้างวงจรควบคุมหลัก ส่วนของ Software ใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม Relay ผ่านไมโครคอนโทรเลอร์ ATmega 8A โดยใช้รีโมทคอนโทรล ความถี่ RF เป็นตัวส่งสัญญาณคำสั่งไปที่ IC ATmega8A สั่งงานในระบบ Manual และ Automatic จากการศึกษาความพึงพอใจ โดยการใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน ปรากฏว่าผู้ทดลองใช้มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงสร้างอุปกรณ์มีลักษณะเหมือนกับปลั๊กไฟที่ใช้งานตามบ้านทั่วไปภายในมีวงจรควบมี LED เป็นตัวระบุสถานะในการทำงานสามารถใช้ รีโมทคอนโทรล หรือ เซนเซอร์ ในการควบคุมการสั่งงาน ผ่านชุดควบคุมที่แม่นยำปลอดภัยในการใช้งาน
เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม และเป็นต้นแบบทางวิชาการและเป็นต้นแบบทางเทคโนโลยี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเมธ มามาตย์อุตสาหกรรม
2นาง อุบลรัตน์ มณีมัยอุตสาหกรรม
3นาย ยุทธวิธ ชูสวนอุตสาหกรรม
4นาย ปวิช หละเขียวอุตสาหกรรม
5นาย อภิชัย งดงามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิกร สิงหบำรุงปวช.
2นางสาว พรภิรมย์ ปากลาวปวช.
3นางสาว อัญมณี สุวรรณสังข์ปวช.
4นาย ธีรภัทร เกตุประกอบปวช.
5นาย ทศพร สีห์พิทักษ์เกียรติปวช.
6นาย อรรถกร พูลเพิ่มปวช.
7นาย รชต โพชากรปวช.
8นาย ภูธเนศ หลีซี่ปวช.
9นาย อนันต์ สี่ห้าแสนปวช.
10นาย เดชา เรืองแก้วปวช.