เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในการทำเกษตรกรรม สิ่งที่จำเป็นอย่างมากคือการรดน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่พืชทุกชนิดขาดไม่ได้ จากการสำรวจพบว่าชาวเกษตรกรในช่วงเพาะปลูกจำเป็นต้องรดน้ำ 2-4 ครั้งต่อวัน หากรดน้ำไม่ตรงเวลาอาจทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหายได้ อีกทั้งการดูแลในเรื่องอื่นๆ ทำให้จำเป็นต้องจ้างคนคอยดูแลเพิ่มขึ้นตามจำนวนการเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตในจำนวนที่ต้องการ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการรดน้ำต้นไม้ไม่ตรงเวลา ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มเวลาในการดูแลผลผลิตได้มากขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

มีความสามารถในการสั่งงานอัตโนมัติ ตั้งเวลารดน้ำ ตรวจวัดความชื้นของดิน อีกทั้งยังสามารถสั่งการได้ด้วยโทรศัพท์ ในการเปิด-ปิดและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้ module esp 32 Remote Control ในกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนได้
1.เพื่อช่วยแก้ปัญหาการรดน้ำต้นไม้ไม่ตรงเวลา หรือรดน้ำมากเกินไป
2.ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มเวลาในการดูแลผลผลิตได้มากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สองเมือง กุดั่นอุตสาหกรรม
2นาย นิมิตร อมฤทธิ์วาจาอุตสาหกรรม
3นางสาว สาวิตรี รัตนวิทย์อุตสาหกรรม
4นาย ชาญชัย แสงโพธิ์อุตสาหกรรม
5นางสาว เพ็ญนภา สุขย้อยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เนมินทร มาสะและปวช.
2นาย วงศธร ชัยหาปวช.
3นาย ธีรพงศ์ ศุภโสตถิปวช.
4นางสาว ปนัดดา บินฮะซันปวช.
5นางสาว สโรชา ดำรงศักดิ์ปวช.
6นาย ธนวัฒน์ จรูญศักดิ์ปวช.
7นาย ประจักษ์ชัย ศรีมาลาปวช.
8นาย ไชยบดี ยามัดปวช.
9นางสาว กุลธิดา โอนอ่อนปวช.
10นางสาว อัมพิกา แช่มศรีดิษฐ์ปวช.