เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในการทำเกษตรกรรม สิ่งที่จำเป็นอย่างมากคือการรดน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่พืชทุกชนิดขาดไม่ได้ จากการสำรวจพบว่าชาวเกษตรกรในช่วงเพาะปลูกจำเป็นต้องรดน้ำ 2-4 ครั้งต่อวัน หากรดน้ำไม่ตรงเวลาอาจทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหายได้ อีกทั้งการดูแลในเรื่องอื่นๆ ทำให้จำเป็นต้องจ้างคนคอยดูแลเพิ่มขึ้นตามจำนวนการเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตในจำนวนที่ต้องการ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการรดน้ำต้นไม้ไม่ตรงเวลา ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มเวลาในการดูแลผลผลิตได้มากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถสั่งการได้ด้วยรีโมทในการเปิด-ปิดโดยใช้ Relay Module with Wireless Remote Control ในกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนได้
1.เพื่อช่วยแก้ปัญหาการรดน้ำต้นไม้ไม่ตรงเวลา
2.ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มเวลาในการดูแลผลผลิตได้มากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สองเมือง กุดั่นอุตสาหกรรม
2นาย สุนทร ก้องสินธุอุตสาหกรรม
3นาย นิมิตร อมฤทธิ์วาจาอุตสาหกรรม
4นางสาว สาวิตรี รัตนวิทย์อุตสาหกรรม
5นาย ชาญชัย แสงโพธิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เนมินทร มาสะและปวช.
2นาย วงศธร ชัยหาปวช.
3นาย ธีรพงศ์ ศุภโสตถิปวช.
4นางสาว ปนัดดา บินฮะซันปวช.
5นางสาว สโรชา ดำรงศักดิ์ปวช.
6นาย ธนวัฒน์ จรูญศักดิ์ปวช.