สเปรย์ระงับกลิ่นเท้าจากใบสะระแหน่และใบบัวบก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทัตพิชา ทับทิมอ่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว กมลชนก สว่างกุลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นาย จักรกฤช ศรีวิเศษพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมธา วงษ์หาญปวช.
2นางสาว สุภัทรตรา นาคาอินทร์ปวช.
3นางสาว ศรินรัตน์ สนองคุณปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคนไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเท้าของตนเอง หากเราซื้อสเปรย์ระงับกลิ่นเท้าตามท้องตลาดก็อาจมีสารเคมีเจือปนและอาจเกิดอันตรายกับร่างกายได้ นักเรียนจึงคิดว่าสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือ สะระแหน่และใบบัวบกที่ให้กลิ่นหอมมาใช้ในการทำสเปรย์ดับกลิ่นเท้า นักเรียนจึงหาวิธีสกัดเพื่อให้ได้สรรพคุณของใบบัวบกและกลิ่นของสะระแหน่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นการนำสมุนไพรธรรมชาติใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการประหยัดรายจ่าย
2. ไม่มีสารเคมีหรือสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย
1. ช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์
2. ให้ความสดชื่น ผ่อนคลาย