Mini CNC เขียนแผงวงจร PCB

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรัชต์ กุมภะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว รจนา งามพักตร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว บุหงา กองสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย พิทักษ์ สุขสว่างจิตอุตสาหกรรม
5นาย ทวีชัย หวลถนอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นัยพร อินทร์วิเศษปวช.
2นาย เสฎฐวุฒิ ยศใจสุรินทร์ปวช.
3นางสาว อุทัยวรรณ มังคละสุปวช.
4นาย กัณภัส ด่านแพปวช.
5นางสาว โชติลักษณ์ อยู่เกษมปวช.
6นางสาว นัธฐยา เสริมวงศ์งามปวช.
7นาย รชต เจริญศรีสกุลชัยปวช.
8นาย ภานุวัฒน์ วุ่นคงปวช.
9นาย นิล โซปวช.
10นาย ธีรวัฒน์ ศักดิ์แพทย์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

Mini CNC วาดรูปและเขียนแบบ มาประยุกต์ใช้ ให้สามารถเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ บนแผงวงจร PCB ตามแบบที่เราป้อนข้อมูลลงไป แล้วนำไปแช่น้ำยากรดเฟอริคคลอไรด์ เพื่อไปใช้ในต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่อง Mini CNC วาดรูป สามารถเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ บนแผงวงจร PCB ตามแบบที่เราป้อนข้อมูลลงไป โดยแผงวงจร PCB มีขนาดไม่เกิน 40 ตารางเซนติเมตร
1. ได้เครื่อง Mini CNC เขียนแบบบนแผงวงจร PCB
2. ได้ความรู้ความเข้าใจการทำเครื่อง Mini CNC จากบอร์ด Arduino Uno
3. ได้โปรแกรมควบคุมเครื่อง Mini CNC
4. ได้ประหยัดเวลาในการทำแผงวงจร PCB ที่มีความสวยงาม