หมวก Safety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงษ์นรินทร์ สุขแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ธีรุตม์ปกรณ์ นาทธีรนันท์อุตสาหกรรม
3นาย บรรจง วงศ์ใจมาอุตสาหกรรม
4นาย ณัฐกรณ์ จินสกุลแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธาดา จองนันตาปวช.
2นาย วีระเทพ เป็งโม๊ะปวช.
3นาย ไอศูรย์ สุรเวชปวช.

วิทยาลัยการอาชีพลอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การศึกษาและพัฒนาหมวกSafety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์ จากผลการทดลองโดย นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพลอง อ.ลอง จ.แพร่ ที่ทดลองใช้งานหมวกSafety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 10 ครั้ง พบว่า เมื่อนำหมวกSafety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์ ป้อนพลังงานแสงอาทิตย์ จะได้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย ชั่งโมงละ 178 มิลลิแอมป์ และพบว่าช่วงเวลา 11.01 – 12.00น. เป็นช่วงเวลาที่ได้รับพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด 220 มิลลิแอมป์ และนำหมวกSafety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์ไปทดลองการตรวจจับกระแสไฟฟ้ากระแสสลับจากไฟฟ้าภายในอาคารสามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้ากระแสสลับได้ในระยะ 15 เซนติเมตร และการแจ้งเตือนของหลอด LED เสียงชัดเจนดี มีไฟกระพริบปกติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. หมวกSafety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำงานด้วยระบบส่งเสียงแบบลำโพงบัซเซอร์ในระยะ 15 เซนติเมตร
2. หมวกSafety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าได้
3. หมวกSafety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเปิดใช้แสงสว่างในเวลากลางคืนได้
4. หมวกSafety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์อยู่บริเวณที่มีแสงแดดระบบจะทำการชาร์จประจุไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอรี่อัตโนมัติ
1. หมวกSafety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเตือนภัยได้ในระยะ 15 เซนติเมตร
2. หมวกSafety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า
3. หมวกSafety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเปิดใช้แสงสว่างให้ปฏิบัติงานในเวลากลางคืนได้
4. หมวกSafety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์อยู่บริเวณที่มีแสงแดดระบบจะทำการชาร์จประจุไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอรี่อัตโนมัติ