เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดิศวร เบ้าวรรณ์อุตสาหกรรม
2นาย ประหยัด ทุมสาอุตสาหกรรม
3นาย อิศราวุฒิ ประคองใจอุตสาหกรรม
4นาย ธวัชชัย ผงอ้วนอุตสาหกรรม
5นาย ธนเดช เจริญยิ่งยวดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุริโย เรื่องจันทร์ปวช.
2นาย อภิชิต เชื้อกลางใหญ่ปวช.
3นาย ณัฐพล ก้อนทองปวช.
4นาย ทีป ศรีออนปวช.
5นาย สิทธิชัย ชัยสวัสดิ์ปวช.
6นาย สมเดช หนูหาใหม่ปวช.
7นาย ชาญชัย พูดเพราะปวช.
8นาย ณรงค์ฤทธิ์ ชาญคำปวช.
9นางสาว ชนิดา จำปาทองปวช.
10นาย อมรเทพ เรื่องจันทร์ปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นตู้อบแห้งที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการอบแห้งและมีพัดลมระบายความชื่นที่ใช้ไฟจากแผงโซล่าเชลล์ ตู้อบแห้งมีลักษณะที่มิดชิดจึงไม่มีฝุ่นละอองและแมลงวันมารบกวนจึงมีควาปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกว่าการอบแห้งแบบอื่นๆ ใช้อบแห้งได้ทั้งที่เป็นของสดที่เป็นเนื้อสัตว์ และพืชใช้เวลาประมาณ 5-7 ชั่วโมง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในการอบแห้งของสดที่เป็นเนื้อและพืชได้อย่างมีประสิทธิ ไม่มีฝุ่นละอองและแมลงรบกวน เป็นมิตรกับสิ่งแวดลัอม ถนอมอาหารไว้ได้นาน
1. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น การทำกล้วยตาก เนื้อแห้ง ปลาแห้ง พริกแห้ง เพื่อเก็บไว้ใช้บริโภคได้นานขึ้น
2. เป็นตู้อบแห้งที่ไม่มีฝุ่นละอองและแมลงวันมารบกวน ประหยัดค่าใช้จ่าย