ประเภท :

บทคัดย่อ

การฟอกไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ไตไม่สามารถทำงานได้ การฟอกไตทางช่องท้องแบบถาวร เป็นการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาเฉพาะเพื่อกรองของเสียในร่างกายออกโดยการใส่น้ำยาเข้าไปในช่องท้องทิ้งไว้ตามเวลาที่กำหนด น้ำยาจะพักอยู่ในช่องท้องเพื่อทำการกรองของเสีย และน้ำส่วนเกินออกจากช่องท้องช่วงพักน้ำยาอยู่ในช่องท้อง อาจใช้เวลา 4-6ชั่วโมง การเติมน้ำยาจะเติมผ่านทางท่อซึ่งท่อนี้ต้องทำการฝังเข้าไปในช่องท้อง เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดก็จะปล่อยน้ำยาที่ดูดซึมเอาของเสียจากร่างกายและน้ำส่วนเกินออกจากช่องท้องออกมาด้วย ใช้เวลาครั้งละประมาณ 30 นาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถกำหนดเวลาการล้างไตทางช่องได้ และสามารถชั่งน้ำน้ำยาล้างไตทางช่องท้องได้
1.สามารถ บำบัด ติดตาม การรักษา ให้ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง มีสุขภาพจิต มีร่างกายแข็งแรง
2.สามารถช่วยให้ผู้ป่วยล้างไตตรงเวลา ช่วยเหลืองตนเอง ใช้ชีวิตประจำวันได้
ช่วยบำบัดผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง สามารถ บำบัด ติดตาม การรักษา ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ให้สามารถควบคุมเวลา และส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ดำรงชีวิตได้อย่างปกติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย โกวิทย์ อุดมพันธ์อุตสาหกรรม
2นาย กฤษณะ บุพศิริอุตสาหกรรม
3นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณบุตรอุตสาหกรรม
4นาย ศักดิ์นรินทร์ พรหมจารีย์อุตสาหกรรม
5นาย ธนารักษ์ แสวงทรัพย์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นุชรีพร ศรีทาพาปวช.
2นางสาว พรชิตา ละมัยขันธ์ปวช.
3นาย โกเมศร์ ชามาปวช.
4นางสาว ชลธิชา พาพันธ์ปวช.
5นางสาว กัญญาภัทร จำปาบุรีปวช.
6นาย ศุภณัฏฐ์ ประยูรสุวรรณปวส.