อุปกรณ์ช่วยบำบัดผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การฟอกไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ไตไม่สามารถทำงานได้ การฟอกไตทางช่องท้องแบบถาวร เป็นการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาเฉพาะเพื่อกรองของเสียในร่างกายออกโดยการใส่น้ำยาเข้าไปในช่องท้องทิ้งไว้ตามเวลาที่กำหนด น้ำยาจะพักอยู่ในช่องท้องเพื่อทำการกรองของเสีย และน้ำส่วนเกินออกจากช่องท้องช่วงพักน้ำยาอยู่ในช่องท้อง อาจใช้เวลา 4-6ชั่วโมง การเติมน้ำยาจะเติมผ่านทางท่อซึ่งท่อนี้ต้องทำการฝังเข้าไปในช่องท้อง เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดก็จะปล่อยน้ำยาที่ดูดซึมเอาของเสียจากร่างกายและน้ำส่วนเกินออกจากช่องท้องออกมาด้วย ใช้เวลาครั้งละประมาณ 30 นาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถกำหนดเวลาการล้างไตทางช่องได้ และสามารถชั่งน้ำน้ำยาล้างไตทางช่องท้องได้
1.สามารถ บำบัด ฟื้นฟู ให้ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง มีสุขภาพจิต มีร่างกายแข็งแรง
2.สามารถช่วยให้ผู้ป่วยล้างไตตรงเวลา ช่วยเหลืองตนเอง ใช้ชีวิตประจำวันได้
ช่วยบำบัดผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง สามารถ บำบัด ฟื้นฟู ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ให้สามารถควบคุมเวลา และส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ดำรงชีวิตได้อย่างปกติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย โกวิทย์ อุดมพันธ์อุตสาหกรรม
2นาย กฤษณะ บุพศิริอุตสาหกรรม
3นางสาว ฐิติชญา ฤทะิ์บัณทิตย์อุตสาหกรรม
4นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณบุตรอุตสาหกรรม
5นาย ศักดิ์นรินทร์ พรหมจารีย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญภัทร จำปาบุรีปวช.
2นางสาว นุชรีพร ศรีทาพาปวช.
3นางสาว พรชิตา ละมัยขันธ์ปวช.