เก้าอี้ลากพร้อมเครื่องสูบลมจากคอมเพรสเซอร์แอร์ตู้เย็น

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันปั๊มลมที่วางขายในท้องตลาดนั้นมีราคาแพง และมีขนาดใหญ่พกพาได้ยาก ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้คิดริเริ่มสร้างปั๊มลมขนาดเล็กนี้ขึ้นมา ในการทำโครงการนี้ คณะผู้จัดทำได้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนในการซื้อปั๊มลมเพราะวัสดุที่นำมาใช้ทำนั้นหาได้ง่ายและมีราคาถูก สามารถออกแบบได้ง่าย จากผลการทดลองเครื่องสูบลมขนาดเล็กนี้ สามารถปั๊มลมได้จริง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เก้าอี้ลากพร้อมเครื่องสูบลมจากคอมเพรสเซอร์แอร์ตู้เย็นเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการประกอบอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น ร้านซ่อมรถหรือครัวเรือนที่มีต้นทุนต่ำก็สามารถซื้อได้ เพราะมีราคาถูก ซึ่งผลิตมาจากคอมเพรสเซอร์แอร์ของตู้เย็น ซึ่งสามารถสูบลมได้อเนกประสงค์ มีขนาดเล็กกว่าเครื่องสูบลมปกติ และมีโครงสร้างเป็นเก้าอี้สามารถนั่งได้ มีความสะดุดตาต่อผู้ที่ใช้หรือผู้ที่พบเห็น
1. สามารถสร้างอาชีพให้แก่ตนเองและครอบครัวได้
2. สามารถนำคอมเพรสเซอร์แอร์ตู้เย็นเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. สามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ท้องตลาดไว้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว โสภิดา ขัดสงครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สาวิตรี แหยมเจริญปวส.
2นางสาว เนตรศิริ ใจตุ้ยปวส.
3นางสาว นวพร เสียงเสนาะปวส.
4นางสาว วาสนา ปินตาปวส.