โครงการพัดประดับปักลายดอกไม้จากผ้าปักมือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โครงการสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์พัดประดับปักลายดอกไม้จากผ้าปักมือ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานหัตถศิลป์ในท้องถิ่นและนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังออกแบบพัดรูปแบบใหม่จากผ้าปักมือ ปัจจุบันชุมชนบ่อสร้างเป็นชุมชนที่มีการประดิษฐ์งานหัตถศิลป์ เช่น ร่มบ่อสร้าง ทำพัดประดับจากไม้ไผ่และสินค้าหัตถศิลป์อีกหลายรายการ เพื่อนำไปวางจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชน คณะผู้จัดทำจึงได้คิดประดิษฐ์พัดประดับปักลายดอกไม้จากผ้าปักมือ โดยการออกแบบลวดลายก่อนที่จะลงมือปักจริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีลักษณะเป็นพัดที่มีการปักลายดอกไม้สอดแทรกลงไปในชิ้นงาน เพื่อที่จะได้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ภายในตัวของสินค้าและวัฒนธรรมของภาคเหนือ มีขนาดที่กะทัดรัด พกพาง่าย มีสีที่สบายหูสบายตา สวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ประดับตกแต่ง ใช้คลายร้อนได้ และยังสามารถทำเป็นของชำร่วยได้อีกด้วย
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานหัตถศิลป์ในท้องถิ่น และนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาโดยการออกแบบพัดรูปแบบใหม่จากผ้าปักมือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อภิญญา ธรรมปัญญาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กชกร กิติปวช.
2นางสาว จิ่งโม ลุงยี่ปวช.
3นางสาว อรจิรา สุวรรณเด็นปวช.
4นาย ไตรเชษฐ์ ฟูทองปวช.
5นางสาว จีราพร บุญทองปวช.