เครื่องนวดข้าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการเครื่องนวดข้าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองทำเครื่องนวดข้าวที่ใช้งานได้จริงเพื่อลดต้นทุนในการจ้างแรงงานใน การนวดข้าวจุดมุ่งหมายในการจัดทำเครื่องนวดข้าวขึ้นเพื่อช่วยในการนวดข้าวให้ทันความต้องการของผู้รับซื้อและเพิ่ม กำไรให้ชาวนาขอบเขตการวิจัยจัดทำเครื่องนวดข้าว1โครงการจำนวน1เครื่องโดยนำวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ที่สภาพดีมา ประยุกต์เป็นเครื่องนวดข้าววิธีการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากชาวนาอาจารย์และนักศึกษาปวช.3/1เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบประเมินที่มีลักษณะ แบบมาตราส่วนผลจากการวิจัยโครงการเครื่องนวดข้าวได้คะแนนเฉลี่ย4.43คือพึงพอใจมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องนวดข้าวที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็ก ใช้ภายในครัวเรือนหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ลักษณะการทำงานเครื่องนวดข้าว ทำงานโดยการปั่นให้ลูกนวดหมุนจากการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ แล้วนำฟ้อนข้าวส่งเข้าไปให้ลูกนวดทำการปั่นหรือ
หมุนให้ฟางข้าวกระทบฟาดกับซี่เหล็กเส้นให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวงข้าว
ประโยชน์
1.สามารถทำเครื่องนวดข้าวที่ใช้งานได้จริง
2.สามารถลดต้นทุนในการจ้างแรงงานในการนวดข้าว
3.สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ยุวดี บุตรจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กมลวรรณ เขื่อนแก้วปวช.
2นาย แสงม่องอ่อง ขะฉิ่นปวช.
3นางสาว กัลยาณี จันต๊ะปวช.
4นางสาว ณัฏฐ์ธยาน์ ทะนานแก้วปวช.