เครื่องนวดข้าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการเครื่องนวดข้าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองทำเครื่องนวดข้าวที่ใช้งานได้จริง จุดมุ่งหมายในการจัดทำเครื่องนวดข้าวขึ้นเพื่อช่วยในการนวดข้าวให้ทันความต้องการของผู้รับซื้อและเพิ่มกำไรให้ชาวนา ขอบเขตการวิจัยจัดทำเครื่องนวดข้าว 1 โครงการจำนวน 2 เครื่อง วิธีการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการดำเนินงานพบว่าเครื่องนวดข้าวสามารถใช้งานได้จริงมีน้ำหนักเบาง่ายต่อการขนย้าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถทำเครื่องนวดข้าวที่ใช้งานได้จริง ยังช่วยลดต้นทุนในการจ้างแรงงานในการนวดข้าวและสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
1.สามารถทำเครื่องนวดข้าวที่ใช้งานได้จริง
2.สามารถลดต้นทุนในการจ้างแรงงานในการนวดข้าว
3.สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ยุวดี บุตรจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กมลวรรณ เขื่อนแก้วปวช.
2นาย แสงม่องอ่อง ขะฉิ่นปวช.
3นางสาว กัลยาณี จันต๊ะปวช.
4นางสาว ณัฏฐ์ธยาน์ ทะนานแก้วปวช.