Animals Happy วีลแชร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สืบเนื่องจากที่ในปัจจุบันนี้มีสัตว์เลี้ยงจำนวนมากที่ต้องประสบปัญหาทุพลภาพ ทั้งที่มีความพิการถาวรไม่สามารถเดินได้อย่างปกติ และบางส่วนที่อยู่ในระดับที่ยังสามารถฟื้นฟูได้ แต่จากการที่เจ้าของไม่ได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการวัดขนาดเฉพาะตัว และลักษณะอาการของสัตว์เลี้ยงที่ทุพลภาพ ประกอบกับการขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือในการฟื้นฟูที่มีราคาสูงและหาผู้ผลิตได้ยากในท้องตลาด ทำให้สัตว์เหล่านี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือและดูแลที่ถูกวิธี ทางผู้วิจัย จึงเกิดได้มีแนวคิดที่จะจัดทำอุปกรณ์วีลแชร์ เพื่อช่วยเหลือสัตว์พิการที่เจ้าของขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้สัตว์เหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยการจัดทำวีลแชร์นี้ และมีการพัฒนาขึ้นตามหลักการที่ถูกต้องภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยเหลือสัตว์พิการที่เจ้าของขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้สัตว์เหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยการจัดทำวีลแชร์นี้ และมีการพัฒนาขึ้นตามหลักการที่ถูกต้องภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์
ช่วยเหลือสัตว์พิการที่เจ้าของขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้สัตว์เหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยการจัดทำวีลแชร์นี้ และมีการพัฒนาขึ้นตามหลักการที่ถูกต้องภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิทวัส แกมจินดาอุตสาหกรรม
2นาง โชติรัตน์ แกมจินดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย วิเชษฐ คณะมะอุตสาหกรรม
4นางสาว พุทธชาติ สร้อยสนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิษณุ มูลทะศรีปวส.
2นาย สิทธิพงษ์ วาโสปวส.
3นาย เฉลิมพล อินทะวงค์ปวส.
4นาย ศุภชัย สุทธิสารปวส.
5นาย กิตติธัช ดีสัตถาปวส.
6นาย ทัญยะ แว่นจันลาปวส.
7นาย วิวัฒนชัย ไชยสารปวส.