แผ่นโต๊ะคลาสสิก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ดนัย สุวรรณอุตสาหกรรม
2นาย สราวุธ อนุศิลป์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณรงค์ฤทธิ์ แสงศรีปวส.
2นาย พลเดช จันทร์สังข์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้แผ่นโต๊ะคลาสสิก และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดต่อไป กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 20 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยผลการวิจัยปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความพึงพอใจในภาพรวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด อยู่ในระดับมากที่สุด ( ¬ = 4.57) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยอุปกรณ์ใช้งานมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ( ¬ = 4.63) รองลงมาคือ มีความปลอดภัยในการใช้งานมีค่าเฉลี่ย ( 4.62)แสดงให้เห็นว่าการแผ่นโต๊ะคลาสสิกที่ผลิตขึ้นสามารถเคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานได้อย่างปลอดภัย สามารถบำรุงรักษาได้ด้วยตนเอง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แผ่นโต๊ะคลาสสิกสามารถใช้ในงานต่างๆได้ อาทิ เช่น การเขียน การวางของ และปัจจัยต่าง เพราะวัสดุมีความทนทานสามารถรับน้ำหนักได้
แผ่นโต๊ะคลาสสิก ใช้ในด้านเขียน การวาง และการรับน้ำหนัก