ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนและอพยพฉุกเฉินจากเหตุอุทกภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล นันทิอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
3นาย คมสัน พึ่งพรหมอุตสาหกรรม
4นางสาว ดวงจรัส เอิบอาบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง จิราพร นันทิคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มณีรัตน์ สีหะราชปวช.
2นาย วรโชติ สามลปวส.
3นาย ณัฐพล มูลรัตน์ปวส.
4นาย พงศ์พิพัทธ์ ต้องใจเพื่อนปวส.
5นาย พัชระ ดุจจานุทัศน์ปวส.
6นาย มนต์เทพ หอมเทียนปวส.
7นาย ณัฐพล ว่องวิการปวส.
8นาย สุวัฒน์ ยศศรีปวส.
9นาย นพดล สีม่วงปวส.
10นางสาว วรัญญา มีฉิมปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ประเทศไทยทุกๆปีจะมีเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในจังหวัดที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอยู่เป็นประจำซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดอุทกภัยทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีประกาศแจ้งเตือน หลายครั้งการแจ้งเตือนไม่ทั่วถึง และบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่มีอุปกรณ์แจ้งเตือนประจำบ้านและใช้สำหรับเตรียมพร้อมในการอพยพทำให้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอยู่เสมอ ดังนั้นทางผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นชุดอุปกรณ์สำหรับแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยประจำบ้านพร้อมอุปกรณ์ใช้ในการอพยพในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้บุคคลสามารถรักษาชีวิตจากเหตุอุทกภัยร้ายแรงได้โดยอุปกรณ์จะแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยและชุดอุปกรณ์ชูชีพสำหรับใช้ในการอพยพและมีการแจ้งลำดับขั้นตอนการอพยพในกรณีฉุกเฉิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นตู้ที่บรรจุอุปกรณ์สำหรับใช้อพยพฉุกเฉินเมื่อเกิดอุทกภัยและมีระบบแจ้งเตือนและแจ้งขั้นอนกรอพยพเมื่อเกิดอุทกภัยควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรเลอร์ใช้แบตเตอรี่ขนาด12V มีเสียงพูดแนะนำขั้นตอนการอพยพ
ใช้แจ้งเตือนการเกิดอุกภัยและใช้สำหรับเตรียมอพยพฉุกเฉิน เพื่อรักษาชีวิตของบุคคลให้รอดพ้นจากเหตุอุทกภัย