เครื่องสูบน้ำประหยัดพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประการ สังเมียนอุตสาหกรรม
2นาย ประสพโชค จิตประสงค์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศศิธร บูญชูดำปวช.
2นาย สถาพร ทองเชิญปวช.
3นาย ภัทรพล เสนเผือกปวช.
4นาย สมรักษ์ คำศรีสุขปวช.
5นาย ธนกฤช เทพสงปวช.
6นาย ศุภพงค์ แสงศรีปวช.
7นาย อนิวัตติ์ อินทร์สังข์ปวช.
8นาย ณัฐพงศ์ พรหมมาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตประจำวันของมนุษญ์นั้นต้องใช้ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตในขณะที่การใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆมีมากขึ้นทุกวันทั้งในด้านการเกษตรดังนั้นจึงได้ผลิตเครื่องสูบน้ำแบบประหยัดพลังงานขึ้นเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าให้แก่เกษตรกรและยังสามารถเคลื่องย้ายไปในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้ด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องสูบน้ำประหยัดพลังงานนี้ไม่ใช้ไฟฟ้าแต่จะใช้แบตเตอรี่ในการเก็บไฟฟ้าและใช้โซล่าเซลในการชาตไฟฟ้าเพื่อให้ใช้เครื่องสูบน้ำได้นานขึ้นและสามารถน้ำไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้ด้วย
ใช้สูบน้ำไว้ใช้หรือสูบน้ำไปใช้ในการเกษตร
ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
สามรถนำไปใช้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้อีกด้วย