หัวเชื้อเพาะน้ำเขียวเลี้ยงไรแดงแบบผง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐวุฒิ ตติยสถาพรกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย พรชัย แย้มบานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิรินันท์ มณีชัยปวส.
2นางสาว นฤมล อุปัจวงค์ปวส.
3นาย วีระชัย อนุศาสน์สิริพรปวส.
4นางสาว ปวีณา ตันนารัตน์ปวส.
5นาย วีรเดช จันทร์ปานปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันไรแดงที่ได้จากธรรมชาติมีปริมาณน้อยมากเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ประกอบกับการขยายตัวของการเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ และปลาสวยงามที่เพิ่มมากขึ้น การผลิตไรแดงเพื่อรองรับทำได้ไม่เพียงพอ วิธีการเพาะเลี้ยงไรแดงในปัจจุบันมีหลายวิธี แต่ละวิธีให้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของไรแดงที่แตกต่างกัน เมื่อนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำน่าจะมีผลต่อการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์ การศึกษาการศึกษาคุณภาพไรแดงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธีต่างๆ สำหรับการนำไปใช้ในเป็นอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ต่อไปทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นการเพาะเลี้ยงไรแดงแบบผงเพื่อให้ง่านต่อการผลิตน้ำเขียวเพื่อเลี้ยงไรแดงและสามารถขนส่งได้ในปริมาณมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.มีลักษณะการฝากเชื้อสาหร่ายคอเลลาไว้ในดิน
2.สามารถใช้และเก็บได้เป็นระยะเวลานาน
3.สามารถขนย้ายได้ง่ายและปริมาณมากโดยไม่เกิดความเสียหาย
1.การช่วยภาวะไรแดงมีราคาสูงจากการที่มีไรแดงไม่พอต่อความต้องการ
2.ลดปัญหาการขาดแคลนไรแดงในฤดูฝนเนื่องจากฝนทำให้ปริมาณการผลิตไรแดงลดลง
3.ลดปัญหาในการขนย้ายเชื้อของสาหร่ายคอเลลาในแบบของเหลว