ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดุบดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรอุมา อนุอันสามัญ
2นางสาว เพชรภาภรณ์ เสตเตมิย์สามัญ
3นางสาว พรทิพย์ ลาวัลย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สุนิรชา ชำนาญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกวรรณ บุญพาทำปวช.
2นางสาว รัชฎา ชนะบูรณ์ปวช.
3นาย วีระพล ปักกังทานังปวช.
4นางสาว อัมพร วิลัยวรรณ์ปวช.
5นางสาว พัชรี ปุริศรีปวช.

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาปริมาณดักแด้ที่เหมาะสมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดุบดับ 2. เพื่อศึกษา กรรมวิธีการแปรรูปดักแด้ ที่เหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดุบดับ 3. เพื่อศึกษาการใช้น้ำหญ้าหวานมาทดแทน น้ำตาล และ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไปต่อผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดุบ โดยใช้ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 50 คน ผลการศึกษากรรมวิธีในการแปรรูปดักแด้และอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตน้ำสลัด การประเมินการยอมรับ ทางประสาทสัมผัสที่มีต่อการแปรรูปดักแด้และอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตน้ำสลัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างยอมรับ ทางประสาทสัมผัสของการแปรรูปดักแด้แบบคั่วในน้ำสลัดปริมาณดักแด้ 20 กรัม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.892 จัดอยู่ในเกณฑ์ ชอบมาก ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดุบดับ อันดับที่ 1 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดุบดับมีคุณค่าทางโภชนาการ ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดุบดับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ผลการประเมินประสิทธิภาพจัดอยู่ในเกณฑ์มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรส
1. ได้ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดุบดับมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น
2. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
3. เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภควัยต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่รักสุขภาพในการเลือกรับประทานน้ำสลัด
4. สามารถผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์