Bio-Life Beads

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง Bio-life Beads. เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผักผลไม้รวม ผสมเม็ดบีดส์คลอโรฟิลล์เสริมผักโขม มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาปริมาณอัตราส่วนของน้ำผักและผลไม้แต่ละชนิดที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ำผักผลไม้รวม ที่มีส่วนผสมของ น้ำแครอท น้ำส้ม น้ำสับปะรด น้ำเสาวรส น้ำฟักข้าว ผักโขม คลอโรฟิลล์ น้ำผึ้ง ฟรุกโตส และสารที่ทำให้คงตัว 2)ศึกษาปริมาณอัตราส่วนและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเม็ดบีดส์คลอโรฟิลล์เสริมผักโขมด้วยวิธี Reverse Spherification โดยศึกษาการแช่แคลเซียมแลคเตท (CL) ที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน และการใช้สารละลายโซเดียมแอลจิเนต (SA)ในสภาวะที่ต่างกัน 3)ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ Bio-life Beads. จำนวน 100 คน พบว่ามีความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44 S.D. = 0.23)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Bio-Life Beads. เป็นน้ำผักผลไม้รวม ผสมเม็ดบีดส์คลอโรฟิลล์เสริมผักโขม บรรจุในขวดแก้ว ขนาด 100 มิลลิลิตร พร้อมดื่ม ให้คุณประโยชน์จากธรรมชาติ ให้ควาสดชื่นแก่ร่างกาย อุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี วิตามินดี วิตามินเค สารสกัดคลอโรฟิลล์ และแร่ธาตุต่างๆ มีส่วนผสมของน้ำแครอท 20% น้ำส้ม 20% น้ำสับปะรด20% น้ำเสาวรส 10% น้ำฟักข้าว 3% น้ำผึ้ง 9% ฟรุกโตส 4% และเม็ดบีดส์ที่มีส่วนผสมของน้ำผักโขม 12% คลอโรฟิลล์ 1% และสารที่ทำให้คงตัว 1%
1. น้ำผักผลไม้รวม อุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี วิตามินดี
2. เม็ดบีดส์คลอโรฟิลล์เสริมผักโขมเคี้ยวสนุก อุดมไปด้วยวิตามินเค ประโยชน์จากสารสกัดคลอโรฟิลล์ และแร่ธาตุต่างๆ
3. ดื่มให้ความสดชื่น ดับกระหาย และมีรสชาติดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แก้วพรรษา มีใจเย็นคหกรรม
2นาย วีระพันธ์ ดีเพชรสามัญ
3นาง เบญจทิพย์ เชษฐพันธ์สามัญ
4นาง ภานุรัตน์ อารีพันธ์คหกรรม
5นาย รัฐพล พรหมวงศ์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศินิษา ชื่นเอี่ยมปวช.
2นางสาว บุญณิการ์ แจ้งเจริญปวช.
3นางสาว ฐิตาภรณ์ ศรีมาลาปวช.
4นางสาว เสาวลักษณ์ กิ่งทองปวช.
5นาย เจษฎาภรณ์ พาสกระโทกปวช.
6นางสาว นุสรา ทองคล้ายปวส.
7นาย พันธกานต์ มาลาปวส.