ระบบเตือนภัยสภาพแวดล้อมภายในชุมชนด้วย Iot

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บริหาร เหลืองกำเนิดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อรรณพ เรืองยศจันทนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย พัลลภ ชินสีนวนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษฎา วงศ์ศรีสวัสดิ์ปวช.
2นาย สิทธินนท์ เจริญพิกุลปวช.
3นาย ณัฐพล สารติปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบตรวจสอบความปลอดภัยในชุมชนด้วยระบบ IoT ตรวจจับสิ่งที่ผิดปกติต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น การตรวจจับความเร็วรถ การเตือนภัยน้ำท่วม การตรวจจับฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น จึงได้ออกแบบระบบเตือนภัยสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยใ้ช้ Node MCU เข้ากับหลักการ IoT โดยมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนการออกแบบอุปกรณ์ให้เหมาะสม และนำไปให้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยชุมชนที่ผู้ปกครองนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราอาศัยอยู่ โดยการเลือกมา 1 ชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของระบบเตือนภัยสภาพแวดล้อมในชุมชนด้วยระบบ IoT มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (X = 4.12) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.59)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจจับสภาพแวดล้อมต่างๆ ดังนี้ ความเร็วรถ, ฝุ่น PM 2.5, รังสี UV, ความสว่างของแสงธรรมชาติ, ระดับเสียงรบกวน, ปริมาณน้ำท่วม, ก๊าซที่อันตรายต่อมนุษย์ และการสั่นสะเทือน
2.ตรวจสอบค่าต่างๆ หากถึงขีดอันตรายจะมีสัญญาณแจ้งเตือน
1.ช่วยแจ้งเตือนภัยจากการขับรถเร็ว
2.ช่วยแจ้งเตือนภัยจากสภาพแวดล้อม