สบู่ข้าวหอมกระดังงา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อมลวรรณ ยอดรักพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จรรยพร ปลื้มสำราญอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นาย สิธยา ศานติประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว จุฑามาศ ทวีพลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกิตต์ กิ้มอิ้นปวช.
2นางสาว ชลิดา ยะโกะปวช.
3นางสาว สูซีลา สะลุโว๊ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยสบู่ข้าวหอมกระดังงา เ โดยมีวัตถุประสงค์(1)เพื่อศึกษาวิธีการทำสบู่จากข้าวหอมกระดังงา (2) เพื่อนำข้าวหอมกระดังงามาแปรรูปในรูปแบบของสบู่เพื่อทำความสะอาดร่างกาย (3) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่าผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สบู่ข้าวหอมกระดังงาพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 52 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สบู่ข้าวหอมกระดังงามีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 3.72,SD = 0.68)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสบู่ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยส่วนผสมจากข้าวหอมกระดังงาและน้ำผึ้งช่วยถนอมและบำรุงผิวพรรณ
เป็นสบู่ที่ไร้าสารเคมี ทำให้ไม่ระคายเคืองต่อผิว