แคปซูลกู้ชีพ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการแคปซูลกู้ชีพ มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมานั้น เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพราะในปัจจุบันการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยนั้นทำได้ โดยการพายเรือไปให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งใช้เวลาพอสมควร คณะผู้จัดทำจึ่งเห็นแนวคิดที่จะลดระยะเวลาในการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค โดยการสร้างแคปซูลกู้ชีพขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์นี้สามารถลอยน้ำได้และภายในยังเป็นที่บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคและได้ทำการทดสอบการรับน้ำหนักสิ่งของที่ใส่ในแคปซูลกู้ชีพโดยภายในถังนั้นสามรถบรรจุน้ำได้ 72 ขวด ขวดละ 600 Ml
สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างสะดวก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย pinyo khampraditอุตสาหกรรม
2นางสาว ปรารถนา อินทร์วิมานอุตสาหกรรม
3นาย สันติ ลูกลิ้มอุตสาหกรรม
4นาย ศราวุฒิ จาบทะเลอุตสาหกรรม
5นางสาว ดาวเรือง ทิประเสริฐสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฉัตรชัย งามเลิศปัญญากุลปวช.
2นาย พงศกร แจ้งประสิทธิ์ปวช.
3นาย สุนทร ดุลยรัตน์ปวช.
4นาย วทัญญู แซ่อึ๊งปวส.
5นาย นวชาต วิไลเลิศปวส.