ปุ๋ยกากชาBR.ONE

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปุ๋ยชากาแฟ เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพโดยมีส่วนประกอบจากกากกาแฟ กากชาที่เหลือใช้จากร้านกาแฟโบราณ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจศึกษา และใบไม้จำนวนมากบริเวณโดยรอบอาคารพาณิชยกรรม เป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่ภายในวิทยาลัยฯ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมีอีกด้วย ผสมกับปุ๋ยมูลไก่นำมาหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ เนื่องจากปุ๋ยมูลไก่มีลักษณะแห้ง และไม่มีกลิ่นจึงทำให้ปุ๋ยหมักไม่มีกลิ่นเหม็นและลดความยุ่งยากในการหมักปุ๋ย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปุ๋ยชากาแฟ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือกากชา และกากกาแฟที่เหลือจากการใช้งานแล้วซึ่งกากชากากกาแฟ มีธาตุไนโตรเจนสูง ไนโตเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญของดีเอ็นเอ, อาร์เอ็นเอ และโปรตีน ซึ่งพืชจะต้องใช้ในการเจริญเติบโต และกากกาแฟยังมีโพแทสเซียม, ฟอสฟอรัส และสารอย่างอื่นอีกเล็กน้อยที่ช่วยเพิ่มพัฒนาการของพืชดอกหรือไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยมูลไก่ที่ย่อยสลายได้ง่าย เพื่อเพิ่มคุณค่าอาหารให้แก่พืชได้ดี
ช่วยบำรุงสำหรับพืชดอก ไม้ดอก และไม้ประดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐนันท์ เบญจกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุธาทิพย์ สุขเกษมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ฉันทนา มีทรัพย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อัญชนา มานะบุตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ภานุพงศ์ สะและหมัดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุภัคษา ไตรตวงเงินปวช.
2นางสาว ภัทรพร แสนกล้าปวช.
3นางสาว ณัฏฐินี พรมมาศปวช.
4นางสาว ณัชชา แจ๊ะแมะปวช.
5นางสาว สุดารัตน์ บุญรอดปวช.
6นางสาว กนกพร ยางจ้านปวช.
7นางสาว นฤมล บุญประกอบปวช.
8นางสาว อติมา ชิตวงศ์ปวช.
9นางสาว พรนภา ชาญสูงเนินปวช.
10นางสาว รสสุคนธ์ อยู่พุ่มปวช.