โปรแกรมเกมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย ร่วมกับเทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง "น้องจุกผจญภัย"

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิระ ประเสริฐศักดิ์ศิลปกรรม
2นาย ฤทธิกร แสงศรีจันทร์ศิลปกรรม
3นาง ชนัญญา สุวรรณวงศ์ศิลปกรรม
4นางสาว วรินทร จันทรชิตสามัญ
5นาย วัชรินทร์ สังข์งามศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรพงษ์ บุญฤทธิ์ปวช.
2นาย สัณหณัฐ นิลแสงปวช.
3นาย วงศพัทธ์ บำรุงจันทร์ปวช.
4นาย สุธาสิน ทับทิมทองปวช.
5นาย วายุ วัฒยะบุญปวช.
6นาย ภูมัย เฉลิมนนท์ปวช.
7นาย ทิฐิพล วรรณดีปวช.
8นาย จุลจักร ไพรพิสุทธิ์ปวช.
9นางสาว สุกฤตา ลาภชูรัตปวช.
10นางสาว ภัทรธิญา มูสิการักษ์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย ร่วมกับเทคโนโลยีควบคุมการเคลื่อนไหว ผ่านอุปกรณ์ Kinect สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โดยใช้อุปกรณ์ Kinect ร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ร่วม โดยผู้เล่นซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ที่มีสมรรถภาพทางร่างกายที่ปกติ หรือมีภาวะความดันโลหิตสูงจะได้ขยับเคลื่อนร่างกาย ไปตามทิศทางต่าง ๆ ที่ภายในเกมได้ตั้งไว้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เกิดความสนุกสนาน และได้ออกกำลังกาย ส่งผลต่อการช่วยควบคุม ความดันโลหิตได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับอุปกรณ์ Kinect จะมีลักษณะรูปแบบ Interactive Game ใช้ชื่อเกมว่า “น้องจุกผจญภัย” สามารถติดตั้งโปรแกรมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสามารถเล่นได้ในพื้นที่ภายในห้อง
สามารถทำให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างสนุกสนานและมีแรงดึงดูดให้เกิดการขยับร่างกายผ่านเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งตัวเกมถูกออกแบบมาให้ผู้เล่นเคลื่อนไหวแบบเบา ไม่เคลื่อนไหวหรือออกแรงมากจนเกินไป ทำให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงสามารถออกกำลังกายได้ และสามารถควบคุมการเกิดความดันโลหิตขึ้นได้