ปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์พลัง3+

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การปลูกพืชในปัจจุบันนิยมใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ดินเสื่อมสภาพและมีราคาแพง จึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์พลัง3+ ทำจากวัสดุอินทรีย์ ได้แก่ มูลไก่ น้ำหมัก จุลินทรีย์ สะเดา มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชเจริญเติบโตช่วยบำรุงและปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ สามารถไล่แมลงที่เป็นศัตรูพืชโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าสร้างรายได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์พลัง3+ ทำจากวัสดุอินทรีย์ ได้แก่ มูลไก่ น้ำหมัก จุลินทรีย์ สะเดาเป็นว้สดุมีลักษณะเป็นเม็ดที่ย่อยสลายได้
มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถไล่แมลงที่เป็นศัตรูพืช
ลดการใช้สารเคมีลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างเป็นรายได้
ปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์พลัง3+ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ช่วยบำรุงดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถไล่แมลงที่เป็นศัตรูพืช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คธาวุธ เครือวิยะเกษตรกรรม
2นางสาว นิพภาพร ปวนกาศเกษตรกรรม
3นางสาว อมรรักษ์ ติงเกษตรกรรม
4นาย วิระ ไกยราชสามัญ
5นาย พงษ์เดช ทองรัตน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วัลยา ศรีสุขปวช.
2นาย สุธี ทองพิจิตรปวช.
3นาย กฤษณะ แก้วคล้ายปวช.