สารเคลือบผิวจากเปลือกแก้วมังกรและใบย่านาง สำหรับผักและผลไม้เปลือกบาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. จิรายุทธิ์ อ่อนศรีสามัญ
2นาง สุธีรา กล้วยไม้เจริญสามัญ
3นางสาว กินรี เซียงฮ้ออุตสาหกรรม
4นาย สมพงศ์ ชูใจอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธวัชชัย ชมภูพานปวช.
2นาย อิศรา ทองยศปวส.
3นาย ศุภกฤต อุปสูปวส.
4นางสาว นันท์นภัส ทองขาวปวส.
5นางสาว อรวรรณ ปั้นหยาทองปวส.
6นาย พงศธร นิลพันธ์ปวส.
7นาย ธีรพงษ์ ปิ่นทองปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ประเทศไทยอุดมไปด้วยผักและผลไม้ มีการส่งออกภายในและต่างประเทศค่อนข้างมาก ซึ่งการส่งออกให้ถึงมือผู้บริโภคจะต้องมีขั้นตอนและขบวนการเก็บรักษาที่ดี ซึ่งการเคลือบผิวช่วยลดการคายน้ำของผักและผลไม้ อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อราและจุลินทรีย์บางชนิด จากการศึกษาคุณลักษณะของสารเคลือบผิวจากธรรมชาติ ผู้จัดทำจึงได้ทดลองและพบว่าเปลือกของแก้วมังกรมีลักษณะหนา ผิวมันวาว และเนื้อของผลไม้ด้านในมักจะอยู่ได้นานเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น และเมือกของใบย่านางมีความเหนียววาว ผลการศึกษามีคุณสมบัติที่สามารถนำมาทำเป็นสารเคลือบผิวผักและผลไม้ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยลดอัตราการหายใจ ลดการเกิดออกซิเดชั่นของผักผลไม้ ป้องกันการบาดเจ็บของเซลล์ระหว่างการแช่เย็น จึงมีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น อีกทั้งสารเคลือบผิวยังช่วยปกป้องผิวผักและผลไม้ไม่ให้เกิดรอยแผล ลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อราและจุลินทรีย์บางชนิด
1. ได้สารเคลือบผิวผักและผลไม้ที่มีประสิทธิภาพในการ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ ลดอัตราการสูญเสียน้ำ
2. นักศึกษาได้มีความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเองมากขึ้น 3. สามารถต่อยอดและนำสิ่งที่เหลือทิ้งจากธรรมชาติ
ที่มีอยู่แล้วให้พัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่สามารถเผยแพร่แก่ชุมชนและสถานศึกษา ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนได้