เครื่อง Solar Manage and control by NPC

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชชัย ยนต์สุวรรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว กัญญานัฐ เหล่าอาภากุลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว ณัฐรุจา ธนาฟูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรพงศ์ ติ๊บหินปวช.
2นาย วัชชกร แสงเวียงปวช.
3นาย อวิรุทธิ์ คำปินปวช.
4นางสาว เกศรินทร์ ปุ่มสันเทียะปวช.
5นางสาว ศุภากร แก้วอาจปวช.
6นางสาว ณัฐณิชา บุญมาปวช.
7นาย เมย์ธีร์ โพธิวังปวช.
8นาย ธนกร คันประเสริฐปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ทางผู้จัดทำได้มองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร Internet of Things (IoT)และเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงมีแนวคิดที่จะทำ เครื่อง Solar Manage and control by NPC เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจสอบการทำงาน และควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ และควบคุมการทำงาน การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้เครื่อง Solar Manage and control by NPC เพื่อตรวจสอบการทำงานและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
2. ใช้เครื่อง Solar Manage and control by NPC เพื่อควบคุมการทำงาน การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
3. เครื่อง Solar Manage and control by NPC ที่สามารถตรวจสอบการทำงาน ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ และควบคุมการทำงาน การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าของไฟบ้าน วัดค่ากระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ วัดค่ากำลังไฟฟ้า และวัดค่ากำลังไฟฟ้าต่อชั่วโมง (Wh) ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้