สบู่กาแฟถ่านดำในใยบวบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุชา บุปผาพ่วงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จงจินต์ ค่ายบุรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ทิวาพร เชื้อหมอพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อัมพิกา วังกาวรรณสามัญ
5นาย วีรพงศ์ เศวตมาลย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิราพร สุวรรณปวช.
2นางสาว อนัญญา แซ่ท้าวปวช.
3นางสาว วาทินี ปันอินปวช.
4นางสาว กชกร ใจมงคลปวส.
5นางสาว ศิริภาพร ใจปิงปวส.
6นางสาว จิราพัชร นันภิวงค์ปวส.
7นางสาว สุนิตา หนูทองแก้วปวส.
8นางสาว วัฒนา ศศิธรชัยวัฒน์ปวส.
9นางสาว โชติกา แซ่ว่างปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผู้ใช้สบู่กาแฟถ่านดำในใยบวบ คือ สบู่ที่มีคาเฟอีนในกาแฟ ถ่านดำจากไม้เผาจากที่สูง และใยบวบจากธรรมชาติในการถนอมผิวในการถู ช่วยให้ผิวสุขภาพดี เรียบเนียน ปริมาณของผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับราคา ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาให้กับชุมชนมีรายได้และผู้ผลิต นักเรียน นักศึกษา เกิดรายได้ระหว่างเรียน และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สดชื่นผสมผสาน กลิ่นที่หอมจากธรรมชาติช่วยผ่อนคลายของสบู่กาแฟถ่านดำในใยบวบ ประโยชน์ที่ได้รับจากสบู่กาแฟถ่านดำในใยบวบ คือ สีของสบู่กาแฟถ่านดำในใยบวบ ควรนำกลิ่นของสมุนไพรชนิดอื่นมาทำสบู่กาแฟถ่านดำในใยบวบ และควรประยุกต์เป็นสารสกัด หรือ สเปรย์ ที่สามารถใช้ได้สะดวกตามการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ได้สบู่กาแฟทองคำในใยบวบ
2.ได้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
3.ได้ศึกษาส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
4.ได้ศึกษาส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
5.เกิดรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา