โรงเรือนอัตโนมัติ**

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรวิทย์ คำควรอุตสาหกรรม
2นาย ยุทธศิลป์ ราชบัณฑิตย์อุตสาหกรรม
3นาย อภิรักษ์ ศรีรักษาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทนงศักดิ์ วงค์แก้วปวส.
2นาย ธนภัทร ภาโสมปวส.
3นาย ฉัตรชัย อภัยโสปวส.
4นาย ณัฐพล เผื่อนโสภาปวส.
5นาย ภูมินทร์ อินทุวงค์ปวส.
6นาย ธิติพงษ์ ผาลีปวส.
7นาย ภานุพงษ์ ชาดงบังปวส.
8นางสาว นิภาลักษณ์ สินประเสริฐปวส.
9นาย อนุวัฒน์ เอประสิทธิ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การเกษตรไม่ได้อยู่กับสวนหรือไร่นาอีกอีกต่อไป เทคโนโลยีกำลังเชื่อมทุกอย่างเข้าหากัน จากระบบการทำงานของ แฮนดี้ เซนส์ สู่โรงเรือนอัจฉริยะ ตอบโจทย์เกษตรกรยุค 4.0 รวมไปถึงตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงวัยที่ยังให้ความสนใจในการทำการเกษตร เทคโนโลยี ระบบแฮนดี้ เซนส์ (Hendy Sense) ระบบควบคุมการจัดการโรงเรือนอัตโนมัติ จะช่วยปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรือนให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่ปลูก ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน และแสง หากค่าใดสูงหรือต่ำกว่าปกติของค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะทำงานด้วยการปรับสภาพในโรงเรือนอัตโนมัติ มีการรดน้ำระบบอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับค่าความชื้นในดินที่ช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 นวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นการนำเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ต่างๆ เข้ามาใช้กับภาคการเกษตรเพื่อช่วยลดปัญหาแรงงาน
2 เซ็นเซอร์ จึงได้เป็นที่มาของระบบอัจฉริยะ ที่สามารถประเมินผลและควบคุมได้ด้วยตัวเอง ผ่านการส่งและรับข้อมูลต่างๆ จากการเชื่อมต่อเข้าหากัน หรือ IOT (Internet Of Things) และระบบ Hendy Sense (เฮนดี้ เซ้นส์) หรือเทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับการควบคุมระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร
1 ใช้ระบบที่พัฒนาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก
2 สามารถตั้งเวลาให้ทำงานได้ผ่านสมาร์ทโฟน