เครื่องกายภาพบำบัดสำหรับขา

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ประเทศไทย มีเทศกาลต่างๆมากมายให้ประชาชนได้กลับบ้าน อาทิเช่น เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เข้าพรรา ออกพรรษา ฯลฯ ประชาชนมีความยินดีเป็นอย่างมากในการที่จะกลับบ้านไปหา พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติที่ตนเองเคารพ ซึ่งการกลับบ้านต้องอาศัยรถบรรทุกของและคนเพื่อให้การสัญจรนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่การบรรทุกคน และของเกินกำหนดทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2562 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการ ดื่มแล้วขับร้อยละ30.35 ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ29.54 จากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้เกิดความเสียหายหลายๆอย่างด้วยกัน เสียชีวิต การเกิดทุพพลภาพหรือพิการของมนุษย์หรือสัตว์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องกายภาพบำบัดสำหรับขา ทดลองใช้กับผู้ที่ต้องการออกำลังกายขา หรือ ต้องการช่วยเหลือหรือชดเชยการเกิดทุพพลภาพหรือพิการของมนุษย์ จำนวน 30 คน จังหวัดอ่างทอง
1.นำเครื่องกายภาพบำบัดสำหรับขา ไปใช้กับผู้ป่วยที่ทุพพลภาพหรือผู้ที่สนใจที่ต้องการออกำลังกายขา
2. ประดิษฐ์เครื่องกายภาพบำบัดสำหรับขา ไปสู่เชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อภิญญา ฟองสินธุ์อุตสาหกรรม
2นาย ชนินทร์ โพธิ์ทองอุตสาหกรรม
3นาย ประสพศักดิ์ เอี่ยมงามอุตสาหกรรม
4นาย สุรัตน์ ทองงามอุตสาหกรรม
5นาย สมาน ปรีชาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ บุญครองปวช.
2นาย ชายชัช ตระกูลศรีปวช.
3นาย มินธาดา เครือจันลิปวช.
4นาย พีรพัฒน์ สัญญาเขตต์ปวช.
5นาย นภัทร ทองหล่อปวช.
6นาย พงศกร ครรไลลักษณ์ปวช.
7นาย จิรากร เดชฤดีปวช.
8นาย ธันวา ประตูนิลปวช.
9นางสาว ชนมล วงษ์กลางปวช.
10นางสาว จุฑามาศ อ่วมรอตปวส.