แครกเกอร์สาคูกรอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิณณ์อธิป ทองมีวงศ์คหกรรม
2นางสาว ดาริกา มีฤกษ์สมคหกรรม
3นาย วัฒนชัย เลิศปัญญาโชคชัยคหกรรม
4นาง อารี ด้วงกำเหนิดสามัญ
5นางสาว นิชาภา กมลเลิศไชยาคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ประภัสสร หีบเพ็ชรปวช.
2นางสาว พิรญาณ์ ผาขาวบวชปวช.
3นาย ศุภกร รัตนพลเดชาปวช.
4นางสาว จิรนันท์ ณ น่านปวช.
5นางสาว ชนาภา ภัคพิสุทธิ์กุลปวช.
6นางสาว นิตย์รดี วงศ์กิจรุ่งเรืองปวช.
7นางสาว ศิริพร ชุมทองปวช.
8นาย พิญารักษ์ คุ้มด่านกลางปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองและสำรวจความพึงพอใจมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตแครกเกอร์สาคูกรอบ2)เพื่อศึกษาปริมาณโซเดียมอัลจิเนตที่มีผลต่อสีและการคงรูปของแครกเกอร์สาคูกรอบ3)เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่มีต่อคุณลักษณะแครกเกอร์สาคูกรอบ4)เพื่อศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาแครกเกอร์สาคูกรอบ ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์5)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สาคูกรอบพบว่าการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ที่ดีในเรื่องความปลอดภัยการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคพบว่าทั้งด้านคุณลักษณะและด้านการผลิตเพื่อการค้าในระดับมากที่สุดทุกด้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปัจจุบันกระแสอาหารเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความนิยม ฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารมีการระบุว่า ไม่มีน้ำตาล (Sugar Free), ไม่มีไขมัน (Fat free) รวมถึงฉลาก ปลอดกลูเตน (Gluten Free) แป้งสาคูต้นนำมาผ่านกระบวนการผลิต
1 เป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สาคูกรอบ
2 เป็นแนวทางในการทำผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สาคูกรอบรสชาติอื่น ๆในการใช้น้ำตาลหญ้าหวาน และน้ำตาลดัชนีค่าจีไอต่ำ
3 ทำให้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในผลงานที่เราทำ
4 อุดหนุนทรัพยากรทางธรรมชาติกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการเกษตร