กรดชีวภาพ (Biological acid)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรีชา โสภาอุตสาหกรรม
2นางสาว อริยา สิงห์ธีร์สามัญ
3นางสาว สิริมาศ ศรีสะอาดสามัญ
4นาย ฐาปนา เจริญพรอุตสาหกรรม
5นาย สุภชัย จีนใจน้ำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรวรรณ สอนจันทร์ปวช.
2นางสาว อารีญา กรวยทองปวช.
3นาย นครินทร์ นะราชปวส.
4นางสาว ดิษยา แซ่ฮ้อปวส.
5นาย นิรุจน์ ศุภนามปวส.
6นาย ศุภชัย ใจกล้าปวส.
7นาย สุริยะ ดาศรีปวส.
8นางสาว รุ่งอรุณ ดาศรีปวส.
9นางสาว สิริยุพา คุซิตาปวส.
10นางสาว อัญชลี วังสันต์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จาการศึกษาวิจัยเรื่องกรดชีวภาพ เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำหมักจากกล้วย มะกรูด มะดัน สับปะรด และกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางพารา ตราเสือ โดยการเปรียบเทียบค่า pH เปรียบเทียบเวลาในการจับตัวของน้ำยางพารา เปรียบเทียบสีและกลิ่นของน้ำยางพารา เปรียบเทียบมวลของเนื้อยางพารา สรุปผลจากการทดลองได้พบว่า กรดชีวภาพทั้ง 4 สูตร เป็นกรดอ่อน มีเวลาในการจับตัวที่ดี เนื้อยางพาราเป็นสีขาวและกลิ่นไม่เหม็น และทำให้ยางพารามีน้ำหนักดี เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการทำยางก้อนถ้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-เป็นกรดชีวภาพ มีค่าความเป็นกรดอ่อน
-กรดชีวภาพสามารถทำให้น้ำยางพาราจับตัวกันได้เร็ว
-เนื้อยางพาราเป็นสีขาว กลิ่นไม่เหม็น
-ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศ
-ไม่กัดมือ ไม่กัดเสื้อผ้าผู้ใช้
-ได้กรดชีวภาพใช้สำหรับการทำยางก้อนถ้วย
-มีต้นทุนการผลิตต่ำ
-ลดรายจ่ายของเกษตรกรชาวสวนยาง
-สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้