สบู่สำมะงา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทิดพร รัตน์อมรชัยอุตสาหกรรม
2นางสาว อารมณ์ บุญเชิดฉายสามัญ
3นาง ฉวีวรรณ เอี่ยมงามสามัญ
4นาง ชุติกาญจน์ เกิดประกอบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง วรารัตน์ จามรเนียมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รวิสรา พูพรรณาปวช.
2นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีชัยปวช.
3นางสาว ศิริพร ไทยเดชปวช.
4นางสาว ทิวาพร เกิดกิ่มปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัย เรื่อง สบู่สำมะงา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสบู่สำมะงา 2) ศึกษาความสามารถในการลดอาการผื่นคันและฝีหนองของสบู่สำมะงา และ 3) ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้สบู่สำมะงา โดยใช้แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส การทดสอบ 9 – point hedonic scale นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ เพื่อคัดเลือกสูตรในการจัดทำสบู่สำมะงา จากการทดลอง พบว่า 1) อัตราส่วนที่เหมาะสมของสบู่สำมะงา คือ น้ำสมุนไพรสำมะงา 300 ml ต่อ N 70 500 กรัม มีความเหมาะสมในการทำสบู่สำมะงาได้ดีที่สุด 2) สบู่สำมะงามีความสามารถในการลดอาการผื่นคันและฝีหนอง 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้สบู่สำมะงาอยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยห้ามเลือดและสมานแผลสดได้ ช่วยรักษาแผลเน่าเปื่อย ด้วยการทำความสะอาดที่บาดแผลด้วยสบู่สำมะงา
เป็นสบู่เหลวที่ให้คุณสมบัติ ด้านการช่วยรักษาแผลฟกช้ำดำเขียวบวม อันเนื่องมาจากถูกกระทบกระแทก เอวเคล็ด เคล็ดขัดยอก ให้ใช้ใบสดตำผสมกับเหล้า ใช้ทาถูบริเวณที่ปวด ใบสํามะงามีรสเย็นเฝื่อน ตำรายาไทยจะใบเป็นยาทาภายนอก โดยนำมาพอก ต้มกับน้ำอาบ หรือใช้ชะล้างตามร่างกาย หรือใช้ไอน้ำอบร่างกายเป็นยารักษาโรคผิวหนังกลากเกลื้อน แก้ฝี ประดง แก้หัด อีสุกอีใส ผดผื่นคันตามตัว และผื่นคันมีน้ำเหลือง