เครื่องตีเนื้อเยื่อมะกรุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทิดพร รัตน์อมรชัยอุตสาหกรรม
2นาย ชนินทร์ โพธิ์ทองอุตสาหกรรม
3นาง อภิญญา ฟองสินธุ์อุตสาหกรรม
4นางสาว บุญช่วย จันทร์เสมอุตสาหกรรม
5นาย สุรัตน์ ทองงามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรพล ปิ่นวิเศษปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ ทองกุญชรปวส.
3นาย ภูมรินทร์ แสงพราวปวส.
4นาย ศุภมาส ปาละศิริปวส.
5นาย กษม คงบุญปวส.
6นางสาว สุรสา วรรณยศปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องตีเยื่อมะกรูด และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องตีเยื่อมะกรูด โดยมีสมมุติฐานในการวิจัยคือ เครื่องตีเนื้อเยื่อมะกรูด ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการตีเนื้อมะกรูดออกจากเยื้อมะกรูดและทำให้ผิวมะกรูดนิ้มและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องตีเนื้อเยื่อมะกรูดอยู่ในระดับ มาก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ประกอบธุรกิจเชื่อมขนมหวาน ต.ไชโยอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ที่ทดลองใช้เครื่องตีเนื้อเยื่อมะกรูด จำนวน 25 รายที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การทดสอบหาค่าประสิทธิภาพและความพึงพอใจโดย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. เครื่องตีเยื่อมะกรูดสามารถลดระยะเวลาการทำงานได้ดีคิดเป็นร้อยละ75 เปอร์เซ็นต์ 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องตีเนื้อเยื่อมะกรูดอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องตีเยื่อมะกรูดสามารถตีเยื้อมะกรูด ได้ครั้งละ 500 ลูก ใชระยะเวลา ประมาณ 30 นาที
ลดระยะเวลาในการนำเนื้อมะกรูดจะหลุดออกจากเยื้อและผิวมะกรูดจะหายขมและนิ้ม สามารถนำไปเชื่อมได้ทันที
ทำให้ลดระยะเวลาในการนำเนื้อมะกรูดออกจากเยื้อ และลดระยะเวลาในการทำให้ผิวมะกรูดนิ้มอีกด้วย
ลดระยะเวลาในการนำเนื้อมะกรูดออกจากเยื้อ และลดระยะเวลาในการทำให้ผิวมะกรูดนิ้ม