สมาร์ฟาร์ม

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการทำการเกษตร ต้องการน้ำ ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชการเกษตร โดยถ้าพืชนั้นได้รับน้ำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทำให้พืชผลนั้นไม่เป็นไปตามความคาดหมาย ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือเกษตรกรมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้การดูแลต้นไม้และพืชต่าง ๆ ลดน้อยลง ทางผู้จัดทำได้เห็นการประยุกต์ใช้การควบคุมระบบด้วย Microcontroller โดยนำมาเป็นตัวประมวลผล สั่งการให้มีการรดน้ำพืชการเกษตร ก็จะทำให้ Microcontroller สั่งการให้ปั๊มน้ำทำงานด้วยแอพพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเพื่อส่งจ่ายน้ำไปยังพืชการเกษตร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถความคุมการลดนํ้าพืชการเกษตรได้
1.อำนวยความสะดวกในการทำการเกษตร
2.ลดระยะเวลาในการทำเกษตรลง
3.กำหนดปริมาณการใช้นํ้าในการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิวัฒน์ สร้างแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อาทิตย์ เลิกนอกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย กิตติกร ไทยใหญ่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิชายุทธ เกตุสุวรรณ์ปวส.
2นาย จิรภาส จิรจักรชัยปวส.
3นาย คเณศ คชศิลาปวส.
4นางสาว ธนวรรณ ระงับโรคปวส.
5นางสาว ภัทรนันท์ พรมอ่อนปวส.
6นางสาว กนกวรรณ จิรศักดิ์กุลชัยปวส.
7นางสาว ชุติกานต์ มะเดื่อปวส.
8นางสาว นวรัตน์ สุวรรณคูณปวส.
9นางสาว อริสา สีสดปวส.
10นางสาว เฟื่องฟ้า สงครามปวส.