ระบบสมาร์โฮม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิวัฒน์ สร้างแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อาทิตย์ เลิกนอกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย กิตติกร ไทยใหญ่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ภัทราวรรณ วรรณะบำเพ็ญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยะ ชลสุวรรณวัฒน์ปวช.
2นางสาว ขวัญชนก พลสายปวช.
3นาย ชิรกรณ์ เรือนปัญจะปวช.
4นาย วัชรพงศ์ วิบูลย์ปวช.
5นางสาว อริสา พันธ์ทับทิมปวช.
6นางสาว ธนันดา ภู่สำลีปวช.
7นาย ชนวีร์ ศรีโยธาปวช.
8นางสาว ศิริพร เลิศนิมิตร์ปวช.
9นาย เนติพงษ์ พาภักดีปวส.
10นาย อดินันต์ ฉายาพัฒน์ปวส.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง จะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น เช่น การเปิดหลอดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน การใช้ Internet of Things (IOT) เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้ใช้งานสามารถควบคุม ตรวจสอบการเปิด-ปิดของหลอดไฟ ผ่านสมาร์ทโฟนตามที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถประยุกต์การใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้ การจัดทำโครงการระบบสมาร์ทโฮม ในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเปิด-ปิดไฟ ให้กับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในด้านการอำนวยความสะดวก การเรียนการสอน การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการเมื่อไม่มีการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การควบคุมหลอดไฟฟ้าภายในบ้านผ่านแอพพลิเคชั่น
1 เพื่อใช่ในการควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านผ่านแอพพลิเคชั่น
2.อำนวยความสะดวกในการปิด เปิดไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่นกรณีลืมปิดไฟฟ้า
3.เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเมื่อไม่มีการใช้งาน และส่งเสริมการลดใช้พลังงาน