ระบบแสดงพื้นที่จอดรถในสวนสาธารณะ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การใช้ Internet of Things (IOT) มาเพื่อจัดทำระบบแจ้งสถานนะจำนวนผู้ที่มาจอดรถ ผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบสถานนะของที่จอดรถได้ผ่านสมาร์ทโฟน ว่าตอนนี้กำลังมีผู้ใช้งานที่จอดรถอยู่หรือว่าไม่มีผู้ใช้งานที่จอดรถ เป็นระบบที่ค่อยอำนวนความสะดวกต่อผู้ใช้งานที่จะเข้าใช้งานในสถานต่าง ๆได้โดยรู้จำนวนพื้นที่ว่างของจอดรถได้ล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาในการหาที่จอดรถ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แสดงพื้นที่ว่างในการจอดรถผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน
1.แสดงสถานะพื้นที่การจอดรถในสวนสาธารณะ
2.อำนวนความสะดวกต่อผู้ใช้งานในการหาพื้นที่จอดรถ
3.อำนวยความสะดวกในการหาหรือแสดงพื้นที่ว่างในการจอดรถผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิวัฒน์ สร้างแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อาทิตย์ เลิกนอกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย กิตติกร ไทยใหญ่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว กันตฤทัย ยอดสมุทรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัษฎา สุภาพปวช.
2นางสาว อรนรินทร์ ธิตธิติกสิกิจปวช.
3นาย มานะ ตาหงส์ปวช.
4นางสาว ชลดา ผิวดำปวช.
5นาย ถวัลย์ ฝ่ายขันธ์ปวช.
6นาย ธีรภัทร ชูมีปวช.
7นางสาว รุ่งนภา กังสดารปวช.
8นาย นลธีร์ ถูกจิตรปวช.
9นาย ธิติพัทธ์ คำดีพรสวัสดิ์ปวส.
10นาย นิติภูมิ พาภักดีปวส.