รถสระผมพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วย

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

รถสระผมพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือถูกจำกัดการเคลื่อนไหว ลดภาระความยุ่งยาก และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ในการดูแลรักษาความสะอาดเรื่องการสระผม อีกทั้งยังมีโครงสร้างที่แข็งแรงและการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถเคลื่อนที่ไปยังผู้ป่วยได้สะดวก จากการทดลองและสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 10 คน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจแยกออกเป็น 2 ด้าน 1) ความเหมาะสมทางด้านโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 และ 2) ความพึงพอใจในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.74

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถสระผมผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยรถสระผมพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วย สามารถเคลื่อนที่ไปยังผู้ป่วยที่นอนติดเตียงได้สะดวก การใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน และปลอดภัยต่อการใช้งาน
1. ได้ระสระผมพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วย
2. ผู้ป่วยและผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยมีความสุขสบาย และพึงพอใจจากการใช้
3. ผู้ป่วยลดการติดเชื้อหมักหมมของเชื้อโรคบวิเวณศรีษะ
4. มีการขยายนวัตกรรมไปใช้ในหน่วยงานอื่น ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. เสกศักดิ์ กลสรรอุตสาหกรรม
2นาย สกล บุษดีอุตสาหกรรม
3นาย มาโนช ซอเฮงอุตสาหกรรม
4นาย นพกฤษฏิ์ กุลวัฒนวิวัฒน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมพ์ธาดา อธิภิรมย์โภคินปวช.
2นาย ชนาธิป การะพันธุกิจปวช.
3นาย ชูเกียรติ อู่พิทักษ์ปวช.
4นาย ยสินทร พันธุ์แตงปวช.
5นาย ฉัตรมงคล สกุลมาปวช.