เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ Smart Feeder

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศรายุธ แซ่ตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว พรธีรา อภิพุทธิกุลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3ดร. เสาวลักษณ์ ลีลาวงศาโรจน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิชัย เฮี้ยนเจริญปวส.
2นางสาว รินธุอร ปานเมืองปวส.
3นาย พรเทพ ชลอวงษ์ปวส.
4นาย ณฐพรรณ สอนศรีปวส.
5นางสาว โฟม ลัภยพรปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การดูเลี้ยงปลาจะต้องใช้เวลาในการดูแลเอาใจใส่ แต่บางครั้งหากเราไม่สามารถมีเวลาในการดูแลแล้วจึงทำให้เราต้องเป็นห่วงปลาที่เรารัก เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ Smart Feeder จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยให้การดูแลปลาเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น โดยที่เราไม่จำเป็นต้องกลับมาที่บ้าน เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ Smart Feeder จะทำการให้อาหารปลาอัตโนมัติผ่านการสั่งการผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงจะแสดงค่าสถานะของน้ำแบบ Real-time ได้ทันที เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งดิจิตอลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องให้อาหารปลา Smart Feeder มีลักษณะเป็นกล่องอาหารปลาและเซนเซอร์วัดค่าน้ำ สามารถแขวนข้างตู้ปลาหรือวางในบริเวณเหนือตู้ปลาได้ เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงปลาสวยงามทั่วไปและระบบฟาร์ม
1.เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ Smart Feeder จะทำให้เราสามารถให้อาหารปลาได้ทุกที่ทุกเวลา โดยสั่งการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.สามารถวัดสถานะของน้ำได้ทันทีด้วยระบบ Real-Time ทำให้เราสามารถวิเคราะห์สถานะของน้ำได้