พัดลมควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บวรศักดิ์ โสดาธาตุอุตสาหกรรม
2นาย เปรมปรีดี อินตะนัยอุตสาหกรรม
3นาย นที จันทร์เทียมอุตสาหกรรม
4นาย ประวิทย์ ราชภักดีอุตสาหกรรม
5นางสาว เรวดี อะมินรัมย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรัญญู ประสมเพ็ชรปวช.
2นาย ธนกฤต ธรรมสัตย์ปวส.
3นาย อัครพล มูลดับปวส.
4นาย รัตน์ทวี ศิลาสิทธิ์ปวส.
5นาย ภีระพัฒน์ ธรรมพันธ์ปวส.
6นาย สหรัชญ์ ปินะถาปวส.
7นาย ประธาน บุตรแผงชัยปวส.
8นาย สหทรัพย์ สินทวีปวส.
9นาย นคริทร์ นาคนาคาปวส.
10นาย รณพีร์ ผิวนวลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียด และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบพลังงานไฟฟ้าจนออกแบบโครงสร้างและวงจร มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา ระบบเปิด ปิดไฟฟ้า ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต และควบคุมระยะไกลได้ในระบบอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง และใช้งานจริง กับกลุ่มนักศึกษาจำนวน 7 คน ได้มาใช้งานจริง เครื่องมือที่ใช้การวิจัยคือ การควบคุมพัดลมระยะไกล การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลสรุปการวิจัย คือสามารถควบคุมพัดลมได้ระยะทางไกลได้ สามารถกำหนดเวลา และระดับความแรงของพัดลมได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะเฉพาะสามารถควบคุมผ่านอินเตอร์เตอร์เน็ตระยะไกลได้และประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าได้ ควบคุมได้ในระยะใกล้หรือไกลได้ หรือสามารถกำหนดเวลาในการเปิดปิดไฟฟ้าได้ โดยเราป็นคนกำหนด
1.เราสามารถควบคุมได้ในระยะทางไกล
2.เราสามารถกำหนดเวลาได้
3.ประหยัดเวลาในการเปิดปิด