อุปกรณ์ตรวจจับขโมยส่งภาพผ่านไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บวรศักดิ์ โสดาธาตุอุตสาหกรรม
2นาย เปรมปรีดี อินตะนัยอุตสาหกรรม
3นาย ประวิทย์ ราชภักดีอุตสาหกรรม
4นาย เริงศักดิ์ สายรัตน์อุตสาหกรรม
5นางสาว เรวดี อะมินรัมย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฐมพงศ์ เจริญศรีเมืองปวช.
2นาย อัครพล มูลดับปวส.
3นาย รัตน์ทวี ศิลาสิทธิ์ปวส.
4นาย ภีระพัฒน์ ธรรมพันธ์ปวส.
5นาย ธนกฤต ธรรมสัตย์ปวส.
6นาย สหรัชญ์ ปินะถาปวส.
7นาย ประธาน บุตรแผงชัยปวส.
8นาย สหทรัพย์ สินทวีปวส.
9นาย นคริทร์ นาคนาคาปวส.
10นาย รณพีร์ ผิวนวลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียด และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้อง TTGO T-Journal ESP32 และ sensor pir ตลอดจนการออกแบบโครงสร้างและวงจรมีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบเครื่องตรวจจับขโมยส่งข้อมูลผ่านไลน์ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองกลุ่มทดลองเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน จำนวน 7 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ เครื่องตรวจจับขโมยส่งข้อมูลผ่านไลน์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน สรุปผลได้ว่า เครื่องตรวจจับขโมยส่งข้อมูลผ่านไลน์ สามมารส่งรูปไปยังไลน์ของผู้ใช้งานได้จริง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ทำงานได้เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดโดยการใช้ Sensor จับสัญญาณ Infrared และยังสามารถส่งข้อมูล
มาแจ้งเตือนที่ไลน์ของผู้ใช้
สามารถถ่ายภาพและส่งไปยังไลน์ได้