ชุมชนไอโอที 2019

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรีชา ชาญกาลีอุตสาหกรรม
2นางสาว เพชรภาภรณ์ เสตเตมิย์สามัญ
3นางสาว อรอุมา อนุอันสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิทักพงษ์ กะกุลนิตย์ปวช.
2นาย เจนณรงค์ จันทิปวช.
3นาย อภิวัตน์ รักษาพลปวช.
4นาย ศุภกฤษณ์ บุญยะรัตน์ปวช.
5นางสาว สุภาพร ชินเพ็งปวส.

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็๖ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คณะผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการสร้างออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและแจ้งเตือนสถานะการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้น ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อทำหน้าที่ช่วยในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งเตือนการทำงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้งในระยะไกลและเวลาที่ไม่จำกัด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การสร้างออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้าและแจ้งเตือนสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อทำหน้าที่ช่วยในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า แจ้งเตือนการทำงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามาร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้งในระยะไกลและเวลาที่ไม่จำกัด
อำนวยความสะดวกในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ทำหน้าที่เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต